ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:58% ಪುರುಷ, 42% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಲಿ, ಲೇಖನಾ, ಲೋಹಿತ, ಲೋಕಜ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತ, ಲಿಂಗೇಶ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಲೀಲಾ, ಲಾಕ್ಷಣ್ಯ, ಲೆಕ್ಕವ್ವ, ಲೀಲಾವತೀ, ಲಪ್ರಾರಂಭ, ಲೀ, ಲೇಖನ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
3.5/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 3.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 3.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 3/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 3/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, ೩, ೪, ೧
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅಮೆರೆಶ, ಅಜಿತ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಹರೀಶ, ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, Sriramappa, ಗೌರಮ್ಮ, ಪಾವಱತಮ್ಮ, ಪುಷ್ಪಲತಾ, ನಾರಾಯಣಮ್ಮ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - 1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಧಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು
ಲ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಲ (52 ವರ್ಷಗಳು) 2016-10-20
ಇದೆ
ಲ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2019-05-13
ಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಲ (32 ವರ್ಷಗಳು) 2019-07-12
ಇಲ್ಲ
ಲಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-10
8197100261
(1 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-19
Name should be according to Hindu traditional starting with C and L
Manjanagowda (28 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-05
Kanada
ಲಾ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-03
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಲಾ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-03
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಲೋಕೇಶ್ವರಿ (15 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-10
ಅಂ
ಲ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-20
ಲ ಅಬ ಹಸರು
ಲ 2020-02-02
ಹೌದು
ಲಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-19
ಲಿ ಲು
ಲ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2020-04-04
ಎಲ್ಲ
ಲ (38 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-19
ನಾರಾಯಣ
ಲೋಚನ್ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-09
details
ಲ (27 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-11
ಇಲ್ಲ
ಲಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-16

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ