ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:71% ಪುರುಷ, 29% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಲಿ, ಲೇಖನಾ, ಲೋಹಿತ, ಲೋಕಜ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತ, ಲಿಂಗೇಶ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಲೀಲಾ, ಲಾಕ್ಷಣ್ಯ, ಲೆಕ್ಕವ್ವ, ಲೀಲಾವತೀ, ಲಪ್ರಾರಂಭ, ಲೀ, ಲೊ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 3.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 3.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 3.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, Manju, Madappa, Maniktnta, ೩, Howdu, ೪, ೧
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, Chidu, Rashi, ಹೌದು, Ella, Manju, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಹರೀಶ, ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಮೆರೆಶ, ಅಜಿತ್, No
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, Chinni, Sriramappa, No, Ella, ಕಾವೇರಿ, Chidu, ಪಾವಱತಮ್ಮ, ಪುಷ್ಪಲತಾ, ನಾರಾಯಣಮ್ಮ, ಗೌರಮ್ಮ, ಚೈತನ್ಯ, ಅಜಿತ್, ಅಭಿಷೇಕ್
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - 1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಧಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು
ಲ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಲ (53 ವರ್ಷಗಳು) 2016-10-20
ಇದೆ
ಲ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-05-13
ಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಲ (33 ವರ್ಷಗಳು) 2019-07-12
ಇಲ್ಲ
ಲಿ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-10
8197100261
(2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-19
Name should be according to Hindu traditional starting with C and L
Manjanagowda (29 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-05
Kanada
ಲಾ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-03
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಲಾ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-03
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಲೋಕೇಶ್ವರಿ (16 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-10
ಅಂ
ಲ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-20
ಲ ಅಬ ಹಸರು
ಲ 2020-02-02
ಹೌದು
ಲಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-19
ಲಿ ಲು
ಲ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-04-04
ಎಲ್ಲ
ಲ (39 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-19
ನಾರಾಯಣ
ಲೋಚನ್ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-09
details
ಲ (28 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-11
ಇಲ್ಲ
ಲಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-16
ಲ ಲೆ ಲೊ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-01
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು
ಲ ಗಂಡು 2021-02-20
ಲ ಗಂಡು
ಲ ಗಂಡು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-02-20
ಲ ಗಂಡು
ಲ 2021-02-25
No
Lakki (19 ವರ್ಷಗಳು) 2021-03-08
ಲ ಅಕ್ಷರ ಗಂಡು ಮಗು ಹೆಸರು
ಲಿಖಿತ್ (100 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-23
ಲಿಖಿತ್ ಹೆಸರು ಎಡ್ಬಹುದಾ
ಲಾ.. (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-09-01
ಲಾ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
ಲೀಂಗೇಶ್ (33 ವರ್ಷಗಳು) 2021-09-26
ಲೀ ಲು ಲೇ ಲೋ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-10-12
ದೇವರ ಹೆಸರು
ಲೋ ಹೆಸರಿನ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-02
ದೇವರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು
ಲೋ ಹೆಸರಿನ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-02
ದೇವರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು
ಲ (25 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-24
Owow

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಲ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ