ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಅತ್ಯಧಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ಬು
2 ದ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು
3
4 ಶ್ರೇಯಸ್
5
6 ಡೆ
7
8 ನಾ
9
10 ಪ್ರವೀಣ್
11
12 ಪು
13 ಕುಶಾಲ್
14
15 Raj
16
17 ಹಿ
18 ಡೆ
19 ನೊ
20 ಸಂಜೀವ
21
22
23 ಶನಯ್
24
25 ಸತೀಶ
26 ಚೇತನ್
27
28 ರಾ
29 ಸೆ
30
31
32 ವೆ
33
34 ಡ ಎಂಬ
35
36
37
38
39
40
41 ಕೇ
42 ಚೇತನ
43 ಪು
44 ವಿ
45
46 ಮಂಜುನಾಥ
47 Da
48 ಯೊ ಯ ಯು
49
50


ಅತ್ಯಧಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ಪ್ರಣಮ್ಯ
2
3
4 ಹಿ ಯಿಂದ ಬರುವ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು
5
6
7 ಮೋ
8
9
10 ಹೇ
11 ವಿ
12 ವಿ
13
14 ಸೌಮ್ಯ
15
16
17 ಪೂಜಾ
18
19
20
21
22
23 ನೊ
24 ಮೊ
25 ಕು
26 ಭುವನ
27
28
29
30 ಸಿಂಚನ
31
32
33 ಯೊ ಯ ಯು
34 ಛಾ
35 ವಿ
36
37 ಡು
38
39 ದೇ
40
41
42 ಗೌತಮಿ
43 ಲಿ
44 ಹೆ
45
46 ಕವಿತಾ
47 ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ
48 ಡಿ
49 ಅಶ್ವಿನಿ
50 ಯಶಸ್ವಿನಿ

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು
ಉದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ