ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಇಂದು
ಅಭಿನಯಇಂದು
ಇಲ್ಲ
ಹೇಇಂದು
Aditiನಿನ್ನೆ
ಅದಿತಿ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾ ಸ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ
ನಿನ್ನೆ
26-07
26-07
ನಂದನ್26-07
26-07
ಕತಕ
26-07
26-07
26-07
26-07
ಸುಕುಮಾರ25-07
24-07
ಇಲ್ಲ
ಡು ಡ ಡಿ24-07
24-07
ನಾಗರಾಜ23-07
ಇಲ್ಲಾ
ನೊ23-07
23-07
23-07
23-07
23-07
22-07
ಕೋ22-07
ಕೃ ಇಂದ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
22-07
22-07
22-07
ಶರಣಬಸವ
21-07
21-07
ಪು20-07
ಮನ್ವಿತ್20-07
ಇಲ್ಲ
20-07
ಮಾ19-07
ಬಾಲು ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ ತದೆಯಾದರೂ ಬಾಲಾಜಿ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಇಷ್ಟವಾಗುವು ದಿಲ್ಲ.
ಮಾ19-07
ಬಾಲು ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ ತದೆಯಾದರೂ ಬಾಲಾಜಿ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಇಷ್ಟವಾಗುವು ದಿಲ್ಲ.
ಪು19-07
ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ನವ ನವೀನ ಹೆಸರು.... ಬೇಕು
18-07
ಮಾ18-07
ಮೋ18-07
ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
18-07
Ambika