ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಇಂದು
ಬುಇಂದು
ನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
ದು ಅಕ್ಷರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಜಮುನನಿನ್ನೆ
22-10
22-10
ತಿಪ್ಪೇಶ22-10
ಹಿ22-10
ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ
ರಾ22-10
22-10
22-10
ಹೆಸರು
22-10
21-10
21-10
ಒಳ್ಳೆ ಎಸರು
ಡಾ21-10
ಡಾ21-10
ಡಾ21-10
21-10
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ
21-10
21-10
ಗೆ
21-10
ಗೆ
21-10
21-10
ಸು21-10
21-10
21-10
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ20-10
ರಾ20-10
ದುಂಡಮ್ಮಾ20-10
20-10
20-10
20-10
ಡಂಕಣಕ20-10
19-10
19-10
18-10
No
18-10