ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
Hanvithaನಿನ್ನೆ
ಮೊನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
19-09
Pls share khe word's, she is my doughter name in 3laters to 5 laters
18-09
18-09
18-09
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
17-09
17-09
ತಾರಾನಾಥ17-09
16-09
16-09
16-09
15-09
ಜಾತಕ ವಿಮರ್ಶೆ
15-09
ಕೆ ಮತ್ತು ಕೊ ಹೆಸರಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ15-09
15-09
14-09
ಜಾಹ್ನವಿ14-09
ಇಲ್ಲ
ಸೊ14-09
14-09
ಷ ಗೂ14-09
ಇಲ್ಲ
ಷ ಗೂ14-09
ಇಲ್ಲ
ಸಿಂಚನ14-09
ಸಿಂಚನಾ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಡಿಸು
13-09
13-09
13-09
13-09
ಪರಿಣಿತ13-09
ಸಿಂಚನ13-09
ಇಲ್ಲಾ
13-09
12-09
ಅಪೇಕ್ಷಾ12-09
12-09
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ12-09
ಸಿಂಚನ12-09
12-09
12-09
11-09
11-09