ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಷಣ್ಮುಖನಿನ್ನೆ
ಇಲ್ಲಾ
Thogravilನಿನ್ನೆ
ಚು ಚೆ ಚೂ ಲ
ಸಂಜೀವನಿನ್ನೆ
ಸಂಜೀವನಿನ್ನೆ
ಡ ಎಂಬನಿನ್ನೆ
ಹಿನಿನ್ನೆ
13-12
13-12
13-12
12-12
ಸೋಮ
12-12
ಸೋಮ
12-12
ನೋ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಕೀ12-12
12-12
12-12
11-12
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
ಅಂ
ಚಿತ್ರಾ10-12
ಚಿತ್ರಾ10-12
9-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
ಕೊ 7-12
7-12
ಕವಿತಾ 7-12
ಕೀ 7-12
ರಾ 7-12
ಛಾ 7-12
ಛ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಸ್ರ್ತಿ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ ಗಳು ಬೇಕು
ಹು 6-12
Yo 6-12
6-12
ಯೊ 6-12