ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಇಂದು
ಇಂದು
ಇಲ್ಲ
ಹೊನ್ನಪ್ಪಇಂದು
ನೋ
ಹಿಇಂದು
Sushma Shreeಇಂದು
Sushma Shreeಇಂದು
ಇಂದು
ಇಂದು
Aryaಇಂದು
ನಿನ್ನೆ
ಕಾವೇರಿ ಇದರ ಅರ್ತ
ನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
Anushayadavanusha572@gmail.com 2-08
ಇಲ್ಲ
2-08
1-08
ಕೆ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ತಿಳಿಸಿ
1-08
1-08
1-08
1-08
ಡೆ31-07
ಡೆ31-07
31-07
31-07
29-07
29-07
29-07
29-07
ಕು28-07
26-07
No
26-07
26-07
26-07
25-07
ಹಿ25-07
ಚೆ25-07
ಚೆ ಚು ಚೊ ಲ
25-07
25-07
ದು ಝ ದಂ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಣ್ಣು & ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಹೆಸರು ಬೆಕ್ಕು
25-07