ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಹೆನಿನ್ನೆ
ರಾಧನಿನ್ನೆ
ಅನಿತ ಕೆ ಟಿ17-01
ಮೋ17-01
ಕು17-01
Raveesha17-01
17-01
ಡ ಎಂಬ16-01
16-01
ಜಾಹ್ನವಿ16-01
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾಹ್ನವಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರ ೆ. ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ಪು15-01
ಇಲ್ಲಾ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಾ, ನಮಗೆ ಪ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಿ ನ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳು ವ ಹೆಸರು ಬೇಕು. ಅಥವ ನ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಿ ಪ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳು ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಬೇಕು
ಪು15-01
ಇಲ್ಲಾ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಾ, ನಮಗೆ ಪ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಿ ನ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳು ವ ಹೆಸರು ಬೇಕು. ಅಥವ ನ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ಿ ಪ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳು ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಬೇಕು
ದು15-01
15-01
ಕೋ14-01
14-01
ಕೊ ಅಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೆ14-01
14-01
14-01
13-01
13-01
ಹೆಸರು
12-01
11-01
ಗಾ11-01
11-01
Plese send cute name
10-01
ಗೂ10-01
ಗಾ 9-01
Shivakumara 9-01
n op
9-01
ಇಲ್ಲ
9-01
9-01
8-01
8-01
8-01
8-01
ಸತೀಶ 7-01