ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ನಿನ್ನೆ
ಉಮೇಶನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
ಗಗನನಿನ್ನೆ
4-07
ತಿ 4-07
4-07
ಡ ಡಿ 4-07
ಡ'ಡಿಕಾರದ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ ದರೆ ಹೇಳಿ
ಲೀ 4-07
ಒಳ್ಳೆಯದು
3-07
NA
3-07
NA
3-07
NA
3-07
ಡೆ 1-07
1-07
1-07
ಲಿ 1-07
1-07
30-06
ಇಲ್ಲ
30-06
ಇಲ್ಲ
30-06
30-06
30-06
29-06
ಡೆ29-06
29-06
ನವ್ಯಾ28-06
ಇಲಾ
ಹೊ28-06
27-06
27-06
27-06
26-06
ಡು
ಲೆ ಲಿ ಲೋ26-06
ಲಿ ಲು ಲೇ ಲೋ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುವ ವಿನೂತನ ಹೆಸರಿನ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ ಿ
ಡು26-06
26-06
25-06
ಥ,ಖ,ಝ,ದು ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಬೇಕು
25-06
ಮೊ25-06
ಮೊ25-06