ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಇಂದು
ಲಕ್ಷ್ಮಿಇಂದು
ಇಂದು
ತು ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರು
ನಿನ್ನೆ
22-01
22-01
21-01
21-01
ಪ್ರಣಮ್ಯ21-01
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು
ಯೊ ಯ ಯು21-01
19-01
19-01
19-01
ರಾ19-01
Life problem
19-01
19-01
18-01
ಯೊ ಯ ಯು17-01
16-01
15-01
ವೆ15-01
15-01
ಪ್ರಸನ್ನ15-01
15-01
14-01
ಶಿ
14-01
ಬವಿತ್14-01
Bhakati14-01
13-01
13-01
ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಲಾ
11-01
ಬೆ11-01
ಭವ್ಯ10-01
ರಾ10-01
ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ನನಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ
ಹೇ 9-01
8-01
8-01
ಡ ಡಿ 8-01
Arya 7-01
ಇ ಹೆಸರು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಇರಬಹುದೇ
7-01