ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ನಿನ್ನೆ
ಕೆನಿನ್ನೆ
ಗಾಯಿತ್ರಿ10-04
10-04
10-04
8884665343
9-04
ಶನಯ್ 9-04
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ 9-04
8-04
ಹಿಂದೂ ಹೆಸರು,
ತಂದೆ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲ,
ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಕವಿತ
ಡು ಡ ಡಿ 8-04
8-04
ಸ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸೊ
7-04
7-04
7-04
6-04
6-04
5-04
5-04
5-04
Kumaraswany 4-04
4-04
Nill
4-04
3-04
3-04
3-04
Sudharshan 2-04
2-04
2-04
2-04
ಹುಡುಗ
ಕಾರ್ತಿಕ 1-04
ಇಲ್ಲ
31-03
ಗಾ ಗಿ ಗು ಗೂ
31-03
31-03
ಪೊ ಇಂದ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ಹೇಳಿ
Aditi30-03
30-03
ಗೂ29-03
ಪೂರ್ವಿಕ29-03
28-03
28-03
SMS 9980457201
ಛಾ28-03