ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಹಿಇಂದು
ಇಂದು
ನಿನ್ನೆ
Gyanadaನಿನ್ನೆ
ಹೆಸರು ಕಂಡುಬರುತ್ತ ಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನೆ
ಪೆನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
18-02
18-02
ಹೆಸರು
17-02
16-02
16-02
16-02
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
Ningayya16-02
ವಿರಾಜ್16-02
ನ.ನಿ.ನೇ16-02
ಹರಿಶ16-02
ಹ ಇಂದ ಬರುವ ಗಂಡು ಮಗು ಹೆಸರು
15-02
15-02
15-02
ಯೊ ಯ ಯು15-02
15-02
ಚಾರುಣ್ಯ14-02
14-02
ಹಿ14-02
ಹಿ14-02
ಯೊ ಯ ಯು14-02
Please send me boy name
13-02
ಹರ್ಷಿ ತ13-02
ಇಲ್ಲ
ಅನ್ವಿತಾ13-02
ಗೌತಮಿ12-02
12-02
12-02
12-02
11-02
ಇಲ್ಲ
ಝಾ11-02
ಇಲ್ಲ
ಮೋ11-02
10-02