ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ವಿಇಂದು
ನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
ಯೆ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳು
ನಿನ್ನೆ
ಮನ್ವಿತ್28-11
28-11
28-11
28-11
ವಿ ದಿಂದ28-11
28-11
ಮೊ27-11
ಈ ಹೆಸರಿನ ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
27-11
ಭ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
27-11
ಭ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
26-11
Leela26-11
26-11
ಯು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ತಿಳಿಸಿ
26-11
25-11
ಅನ್ವಿತಾ25-11
ಅನ್ವಿತಾ25-11
25-11
24-11
Owow
ಪ್ರವೀಣ್24-11
24-11
ಹೇಗಿದೆ
ಗಗುಗೆ24-11
Hita24-11
No
ವೆ23-11
ವಿ23-11
23-11
ಜಾಹ್ನವಿ23-11
ಶ್ರೇಯಸ್23-11
23-11
22-11
Leelavati22-11
No
ಪ್ರಣತಿ22-11
No
22-11
ಮನಸ್ವಿ21-11
ಮೋ21-11
I need best name for my son, it's need to starting with ಮೋ, ಟ, ಟಿ, ಟು kindly help
21-11
21-11