ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಇಂದು
ಇಂದು
ಇಂದು
Bheemareddyಇಂದು
ಖೂಭೇಶ್ವರ
ಇಂದು
ವೆನಿನ್ನೆ
ನೋ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿನ್ನೆ
ಅದೃಷ್ಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
ಯೋ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಪ್ರೆಕ್ಷನಿನ್ನೆ
ನಿನ್ನೆ
15-10
15-10
14-10
ಕುಮಾರ್14-10
14-10
13-10
13-10
13-10
7795753979
13-10
ಗುಣಿಷ್ಕಾ13-10
13-10
ನೊ
ಗಾಯಿತ್ರಿ12-10
12-10
ಸಂತ್ಋಉಪ್ತಿ11-10
ರು10-10
ನಾಗೇಶ10-10
ಏನು ಇಲ್ಲ
ಪು10-10
10-10
ಕಾರ್ತಿಕ
10-10
ರಾ 9-10
ಈ ಹೆಸರಿನ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ.?
9-10
9-10
ಹೆಸರು
9-10
9-10
9-10
ಇಲ್ಲ
ವಿ 8-10
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ ದಾಲಿ ಬಾರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ಕಳುಹಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
8-10
8-10