ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಇಂದು
ಇಂದು
ಇಂದು
ಇಂದು
ಇಂದು
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿನಿನ್ನೆ
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿನಿನ್ನೆ
ಗೀನಿನ್ನೆ
21-10
ಪು21-10
21-10
21-10
ಶ್ರೀಧರ21-10
20-10
Ayush20-10
Ayush20-10
20-10
ರಾ20-10
ಶಿ20-10
ಶಿ19-10
18-10
ಮೇಘನಾ18-10
ಮೇಘನ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ
ಡು ಡ ಡಿ18-10
18-10
18-10
17-10
17-10
ಸಿಂಚನ17-10
17-10
ಸಂಜೀವ17-10
ಸಿಂಚನ16-10
JFah khaczbzjj khC zkshavnjzhz kahgssvnskai jagavjskayaga jyafvsjajagsv jafsvsjuzga ugakshusgks kuFkavsuak jfacuz she utsjsjsg
16-10
16-10
ಗಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರವ ಹೆಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಹೊಸ ಹೆಸರು
ಮೊ16-10
Svsc7139@gmail.com15-10
ಇಲ್ಲ
14-10
14-10
14-10
14-10
ಭವಿಷ್ಯ
13-10