ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ನಿನ್ನೆ
28-02
ಚೇತನ28-02
ಇಲ್ಲ
28-02
ದು ಖ ಝ ಥ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
28-02
ದು ಖ ಝ ಥ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
27-02
ಈ ಉ ಡ ಡೇ ಡೂ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿ
27-02
ಈ ಉ ಡ ಡೇ ಡೂ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿ
27-02
ಅರ್ಥ
26-02
ಇಲ್ಲ
25-02
25-02
No
ಸುಮೇದ್25-02
ದೀಷಿತಾ24-02
ಇಲ್ಲ
ದೀಷಿತಾ24-02
24-02
Pavithra
Tanmay23-02
Raj23-02
22-02
Rishi22-02
21-02
21-02
ನಂದನ್21-02
ಗಾ21-02
ಮಂಜುಳ21-02
20-02
ಚೈ
ಚೈ20-02
20-02
ಲ ಗಂಡು
20-02
ಲ ಗಂಡು
20-02
ಶ,ಶೆ,ಶು,ಶೊ19-02
19-02
ನನ್ನ ರಾಶಿ
18-02
ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಭು17-02
ಏನೂ ಇಲ್ಲ
17-02
ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
17-02
ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ರಾ16-02
16-02
15-02
14-02
ಗಾ14-02