ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ಬಸವರಾಜ
2
3 ಲಿ
4 ಸತೀಶ
5 ಪು
6 ಡ ಡಿ
7
8
9 ಹಿ
10 ಸುರೇಶ
11
12
13
14
15
16 ಮಧು
17
18
19
20
21
22
23 ಸತೀಶ
24 ನ.ನಿ.ನೇ
25
26
27 ಯೊ ಯ ಯು
28
29 ಕೇ
30 ಪು
31 ವಿ
32 Da
33
34 ಚೇತನ
35 ನಾಗರಾಜ
36
37 ವೆ
38
39
40
41
42
43
44
45 ಶನಯ್
46 ಸಂತೋಷ
47
48 ಸೆ
49
50 ರಾ


ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ಪವಿತ್ರ
2
3
4 ಗೌತಮಿ
5 ಡು
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 ಛಾ
19
20
21 ಯೊ ಯ ಯು
22 ವಿ
23 ಕು
24 ಅಶ್ವಿನಿ
25
26
27
28 ಸಿಂಚನ
29 ಪೂಜಾ
30 ಸೌಮ್ಯ
31 ನೊ
32
33 ಮೊ
34 ಮೋ
35
36 ಹೇ
37 ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ
38
39
40 ಹಿ ಯಿಂದ ಬರುವ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು
41 ಗಾ
42 ಪ್ರಣತಿ
43 ಗೂ
44 ದ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು
45 ಅನ್ವಿತಾ
46 ಕೃತಿಕಾ
47 ದೇ
48 ಭುವನ
49 ಪ್ರಣಮ್ಯ
50 ಯಶಸ್ವಿನಿ

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು
ಉದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ