ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಯ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:70% ಪುರುಷ, 30% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಯತೀಶ್, ಯೋಗಾ, ಯೋ, ಯೋಗೆಶ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಯಶಶ್ವನಿ, ಯೋಗೇಶ್, ಯಶಿಕಾ, ಯೋಗಿತ, ಯೊ ಯ ಯು, ಯೊ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:No, ಇಲ್ಲ, Da, ರವಿ, ಹಳೇ ಕುಮಟಾ, ಹೊಸಮನಿ, ಕುರಬರ, ಯ, ಬಂಡ್ರಾಳ, Naveena
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, No, ಸಮೃದ್ಧ, Manu, 2, ರಾಜು, Ramesha, Revanna, Da, ಸಹನಾ, ಹೌದು, Mallikarjuna
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, No, Mallikarjuna, ಗೀತಾ, ಪ್ರೀತಿ, ಬಿಂದು, 3, ಪೂಜ, ಸಹನಾ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - 1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಧಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು
ಯ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಯ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-08-14
No
ಯ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-08-14
No
ಯೆ 2019-10-13
7795753979
ಯೋ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-10-16
ಯೋ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಯೋ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-04
01.11.19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದನೆ ಯೋ ಆಷ್ಕರದಿದ ಹೇಳಿ
ಯ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-09
ಇಲ್ಲ
ಯೊ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-13
ಹೆಸರು
ಪ್ರಪುಲ (30 ವರ್ಷಗಳು) 2020-02-02
ಹೇಳಿ
(1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-18
ಯು ಅಕ್ಷರ 2020-04-02
ಯು ಅಕ್ಷರ
ಯು ಅಕ್ಷರ 2020-04-02
ಯು ಅಕ್ಷರ
ಯ (30 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-30
No
ಯ (16 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-30
ಇಲ್ಲ
ಯಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-03
NA
ಯಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-03
NA
ಯಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-03
NA
ಯಿ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-16
ಹೆಸರು
(1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-18
No
ಯ (32 ವರ್ಷಗಳು) 2020-12-17
ಇಲ್ಲಾ
ಯೆ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-28
ನನಗೆ ಇವತ್ತೇ ಯೆ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ಕಳುಹಿಸಿ.
ಯಿ 2021-05-29
ಯಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
ಯೊ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-31
Please name
ಯಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-06-21
ಯಿ ಇಂದ ಗಂಡು ಮಗೂನ ಹೆಸರುಗಳು ಕಳಿಸಿ
ಯಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-06-26
ಯ ಅಕ್ಷರ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
ಯ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-07-24
ಇಲ್ಲ
ಯಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-19
ಯಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು
ಯಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-19
ಯಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು
ಯ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-23
No
ಯ (21 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-23
No
ಯಶಸ್ವಿನಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-24
ಹೇಗಿದೆ
ಯು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-26
ಯು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ತಿಳಿಸಿ
ಯೆ ಅಕ್ಷರಕೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-29
ಯೆ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳು

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ