ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಯ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:70% ಪುರುಷ, 30% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಯತೀಶ್, ಯೋಗಾ, ಯೋಗೆಶ, ಯೋ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಯಶಿಕಾ, ಯೋಗಿತ, ಯೋಗೇಶ್, ಯಶಶ್ವನಿ, ಯೊ, ಯಿ, ಯೊ ಯ ಯು
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, No, Da, ಬಂಡ್ರಾಳ, ಯ, Naveena, ಹಳೇ ಕುಮಟಾ, ರವಿ, ಹೊಸಮನಿ, ಕುರಬರ
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, No, ಸಮೃದ್ಧ, ಹೌದು, Mallikarjuna, Manu, 2, ರಾಜು, Ramesha, Revanna, Da, ಸಹನಾ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, No, Mallikarjuna, ಲೋಕಾಂಕ್ಷ ಕೆ ಎಸ್, ಗೀತಾ, ಪ್ರೀತಿ, ಬಿಂದು, 3, ಪೂಜ, ಸಹನಾ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - ಒಂದೇಲಿಂಗದ ಹೆಸರುಗಳು - ಸುಲಭ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು - ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು
ಯ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಯ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-08-14
No
ಯ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-08-14
No
ಯೆ 2019-10-13
7795753979
ಯೋ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-10-16
ಯೋ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಯೋ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-04
01.11.19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದನೆ ಯೋ ಆಷ್ಕರದಿದ ಹೇಳಿ
ಯ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-09
ಇಲ್ಲ
ಯೊ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-13
ಹೆಸರು
ಪ್ರಪುಲ (31 ವರ್ಷಗಳು) 2020-02-02
ಹೇಳಿ
(2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-18
ಯು ಅಕ್ಷರ 2020-04-02
ಯು ಅಕ್ಷರ
ಯು ಅಕ್ಷರ 2020-04-02
ಯು ಅಕ್ಷರ
ಯ (31 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-30
No
ಯ (17 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-30
ಇಲ್ಲ
ಯಿ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-03
NA
ಯಿ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-03
NA
ಯಿ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-03
NA
ಯಿ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-16
ಹೆಸರು
(2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-18
No
ಯ (33 ವರ್ಷಗಳು) 2020-12-17
ಇಲ್ಲಾ
ಯೆ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-28
ನನಗೆ ಇವತ್ತೇ ಯೆ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ಕಳುಹಿಸಿ.
ಯಿ 2021-05-29
ಯಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
ಯೊ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-31
Please name
ಯಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-06-21
ಯಿ ಇಂದ ಗಂಡು ಮಗೂನ ಹೆಸರುಗಳು ಕಳಿಸಿ
ಯಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-06-26
ಯ ಅಕ್ಷರ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
ಯ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-07-24
ಇಲ್ಲ
ಯಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-19
ಯಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು
ಯಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-19
ಯಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು
ಯ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-23
No
ಯ (22 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-23
No
ಯಶಸ್ವಿನಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-24
ಹೇಗಿದೆ
ಯು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-26
ಯು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ತಿಳಿಸಿ
ಯೆ ಅಕ್ಷರಕೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-29
ಯೆ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳು
ಮದನ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-01-28
ಭದ
ಯ 2022-01-30
ಇಲ್ಲ
ಯ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-02-09
ಜನವರಿ 2 2022 ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 1:02 AM( 01-01-2022 ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 1:02 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ) ಗೆ ಜನಿಸಿರಿವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
ಯೆ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2022-02-17
ಯೆ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
ಯ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-04-07
ಇಲ್ಲ
ಯು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-04-24
0/04/2022. 7.07pm 7.08pm twins. 2boy baby
ರಕ್ಷ (12 ವರ್ಷಗಳು) 2022-06-14
India
ಯ (34 ವರ್ಷಗಳು) 2022-06-19
Sreedhar m
ಯ 2022-10-06
ಕೂಣ
ಯ ಯಿ ಯು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-10-17
ಯ ಯು ಯಿ start ಆಗುವ ಗಂಡು ಮುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಯೋ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2022-10-23
ಯೋ ಬ ಬಿ ನ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಳಿಸಿ
ಯೋ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-11-20
ಯೋ ಈ ಅಕರ ಹೆಸರು ಬೇಕು
ಯ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-11-28
no

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ