ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಮ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:73% ಪುರುಷ, 27% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಮನ್ವಿತ್, ಮಂಜುನಾಥ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮಧು, ಮಹಾ, ಮಂಜು, ಮಹಮ್ಮದಇಕಬಾಲ, ಮೋಹನ್
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಮೋ, ಮೊ, ಮಮತ, ಮಂಜುಳ, ಮೇಘನಾ, ಮೋದನ, ಮಮತ ವಿ, ಮಾದಲಾಂಬಿಕ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, ಗಹಗ್ಹ, ಜಯ, ಹಹ, ಹಜಜಸದ, ಲಚ್ಚಿ, ಮಂಜು, Manu
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಮದುಕುಮಾರ, , ನಾ, ಮಂ2, ಸಂತೋಷಕುಮಾರ್, M, ಹಯಹಜ, ಹಯಜ, ತತಯ, ಯು, ಉಯತುಯ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಹೇಮಾವತಿ, ಪದ್ಮವತಿ, , ಸೌ, ನಿಂಗಮ್ಮ, ್ಹಯಜ, ುಯತು, ರಯರಯ, ರಯುತು, ರಯುರುಉ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ - ಸುಲಭ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - ಸುಲಭ ಹುಡುಗ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು
ಮ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಮ (5 ವರ್ಷಗಳು) 2016-08-30
ಹಯಿಉಒ9ಪೊಪ
ಮೊ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2018-10-24
ಮೊ ಅಕ್ಷರದ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು
ಮಾನ್ವಿತಾ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-01-28
ಮಾನ್ವಿತಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬೇಕು
ಮೋ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-03-30
ಹಗ್ಹ
ಮೇ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-06
ಮೇ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಬಾಲಕನಿಗೆ
ಮೊ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-30
21.11.2019 ಗುರುವಾರ ಗಂಡು ಮಗು
ಮರಿಲಿಂಗ 2019-12-04
ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾಳೆ ನಾ
ಮೋ‌ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-06
ಮೋ‌ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ
ಮಹೇಶ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-16
ಮ. ಹೆಸರಿನಲಿ ಹೆಸರುಹೇಳಿ
ಮಿ ಅಕ್ಷರ ದ ಹೆಸರು ಗಳು (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-22
ಮಿ ಅಕ್ಷರ ದ ಹೆಸರು ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
ಮ ಹೆಣ್ಣು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-02-18
ಹೆಸರು
ಮ (29 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-05
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ
ಮ 2020-05-07
ಇಲ್ಲ
ಮಾ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-13
ಮಾ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು ಹುಡುಕಿ
ಮಾ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-13
ಮಾ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು ಹುಡುಕಿ
ಮಾ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-13
ಮಾ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು ಹುಡುಕಿ
ಮೋ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-04
ಮೋ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
ಮ ಮಿ 2020-08-23
Ma
ಮ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-23
ಏನು ಇಲ್ಲ
(27 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-18
ಭವಿಷ್ಯ
(27 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-18
ಭವಿಷ್ಯ
ಮನೋಹರ (39 ವರ್ಷಗಳು) 2020-10-31
ಮಗಳು
ಮು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-12
ಮು ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗು
ಮ 2020-12-01
ಮೆ ಮಿ ಮು ಮ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-02-06
3 4 ಅಥವಾ 5 ಅಕ್ಷರದ ಮ ಮಿ ಮು ಮೆ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
ಮೊ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-04-02
ಹುಡುಗ
ಮೊ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-23
ಮೊ
ಮನ್ವಿತ್ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-07-12
Manvith ashtrolgly
ಮನ್ವಿತ್ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-09-18
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮನ್ವಿತ್ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-10-03
ಇಲ್ಲ
ಮೊ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-10-05
ಮೋ
ಮೋ 2021-10-10
R
ಮೆ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-10-12
ಮ/ ಮೆ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ