ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಬ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:55% ಪುರುಷ, 45% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಬಸವರಾಜ, ಬವಿತ್, ಬಿಂದು, ಬಾಳಯ್ಯಾ, ಬಾಲ್.ರಾಜ್, ಬುದೀಶ, ಬಿ ಎಂ ಸುರೇಶ್, ಬಿ ನಾಗರಾಜ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಬಿ, ಬು, ಬಾಬು, ಬನ್ನಪ್ಪ, ಬೀಮಾರಾವು, ಬೆ, ಬೊ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು, ಬಾಳಪ್ಪ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, ಬ, ......., ......, -, ಯಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ್ರ
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, , ಇಲ್ಣ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, , Basamma, ಹೌದು, ಶಿವ ರತ್ನ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - ಒಂದೇಲಿಂಗದ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ - ಸುಲಭ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು
ಬ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಬ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-23
ಇಜಜೊಇಜ
ಬೆ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-27
ಬೆ.ಬೇ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನಹೆಸರ ು ಹೇಳಿ
ಭುವನ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-10-25
ಬೆ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-31
.....
ಬೆ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-02-06
ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
ಬ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-23
ಬ ದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರು ಗಳು
ಬ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-07
B
ಬವಿತ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-10-21
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ
ಬೆ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-05
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಸರು
ಬೆ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-05
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಸರು
ಬೆ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-21
8904383136
ಬೆ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-21
8904383136
ಬ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-22
ಬ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-22
ಬ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2021-02-11
ಇಲ್ಲ
ಬೆ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-03-06
Please send me the name of ಬೆ start letter
ಬೆ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-03-15
ಬೆ ಹಿಂದ ಗಂಡು ಮಗು ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
ಬವಿತ್ (8 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-24
ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
(101 ವರ್ಷಗಳು) 2021-10-11
ಬ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣು maguvana ಮುದ್ದಾದ ಹೆಸರು
ಬ (29 ವರ್ಷಗಳು) 2022-02-27
ಸುನೀಲ
ಬ (48 ವರ್ಷಗಳು) 2022-05-14
ಇಲ್ಲ

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ