ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಪ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:71% ಪುರುಷ, 29% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಪು, ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಗರ್.ಎಮ್.ಸಿ, ಪ್ರವೀಣ್, ಪ್ರಕಾಶ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಪ್ರಕಾಶ ವಿ, ಪ್ರದೀಪ್
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಪ್ರಣಮ್ಯ, ಪರಿಣಿತ, ಪ್ರಣತಿ, ಪೂಜಾ, ಪ್ರೆಕ್ಷ, ಪಾರ್ವತಿ, ಪವಿತ್ರ, ಪೂರ್ವಿಕ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:Papu, ಇಲ್ಲ, P, No, ಚಿನ್ನು, ಪಲ್ಲವಿ, ಪ್ರಜು, ಬುಡನ್ ಗಿರಿ, ಬಾಬು, 2, ನೊ, Pa, ಬುಡನ್, ಪರಶಿವ
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, P, No, ಇಲ, , Yzsyhlqhpagl, Tezfbmxs, Vodygxkyxjm, ಧನುಷ್, ನಟರಾಜ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, P, No, ಇಲ, ಹೌದು, Qafwhgnvlc, Yuzllxjeejtg, ವೀಣಾ, ಮಮತ, ದೀಕ್ಷ, ಲಾವಣ್ಯ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - ಒಂದೇಲಿಂಗದ ಹೆಸರುಗಳು - ಸುಲಭ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು - ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು
ಪ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಪ 2016-03-08
.
(6 ವರ್ಷಗಳು) 2016-03-23
ಘ ಇದ ಬರುವ ಹೆಸರ
ಪವಿತ್ರ (28 ವರ್ಷಗಳು) 2016-05-22
ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟ
ಡ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು (4 ವರ್ಷಗಳು) 2018-07-01
ಡ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ ಶುರು ಆಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ವಿನ ಹೆಸರು
ಮನ್ವಿತ 2018-12-07
ಅರ್ಥ
ಪ (26 ವರ್ಷಗಳು) 2019-03-19
ಇಲ್ಲಾ
ಪ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-10-03
ಪಾ
ರವೀಂದ್ರ (31 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-30
ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ
ಪ (28 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-23
ಇಲ್ಲಾ
ಪ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-02-11
ಇಲ್ಲ
ಪ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-17
ಪ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-06
ನಮಗೆ ಪ ಅನ್ನೊ ಅಕ್ಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಕು
ಪು (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-19
ಹೆಸರು
2020-05-21
ಹೃತಿಕ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ
ಪು 2020-05-31
ಪು ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು
ಪು (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-04
ಹೆಸರುಗಳು
ಪು (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-04
ಪು ಅಕ್ಷರ ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
P (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-09
Super Names
ಪ (36 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-20
ಇಲ್ಲ
ಪು 2020-08-20
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಪು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಸರು
ಪು (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-07
ಪು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ು
ಪ್ರ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-20
ಹೇಳಿ
ಪ (20 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-21
ಚಷದಫಡದಠೊಫಜ ಫಥಜದಬನವವಫದ ಜೊಟೊಚೂಖಫಪಧ ಠಧಬಜದಹನಸಬಬ ಜಯಪ,ನಬ
ಪು (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-09-22
ಪುನೀತ್ ರಾಕ್
ಪ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-10-14
ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರ ಬೇಕು
(2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-06
ಫ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು
(2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-06
ಫ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು
ರಾಘವೇಂದ್ರ (41 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-13
ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಲಾ
ಪ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-24
no
ಪು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-27
..
ಪು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-02-11
name for hindu boy list
ಪ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-02-24
Pavithra
ಪೊ 2021-03-31
ಪೊ ಇಂದ ಬರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ಹೇಳಿ
ಪದ್ಮಾವತಿ (20 ವರ್ಷಗಳು) 2021-04-21
Good
ಪೋ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-11
Any
Purvika (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-06-17
Padada hafta
ಪು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-06-28
ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು
ಪು (8 ವರ್ಷಗಳು) 2021-07-11
ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಪ (20 ವರ್ಷಗಳು) 2021-10-30
ಏನೂ ಇಲ್ಲ
ಪುಷ್ಪ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-05
ಪುಷ್ಪ ಪೂಜಾ ಪ್ರಣತಿ
ಪು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-06
nubtostri
ಪುಷ್ಪ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-10
ಹೆಸರು
ಪಾ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-12-03
ಟೆ,ಟೋ,ನಾ,ಪಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲ ಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳು
ಪಾ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-12-03
ಟೆ,ಟೋ,ನಾ,ಪಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲ ಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳು
ಮಣಿ 2021-12-05
ಹೆಸರು
ಪಾ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-12-18
ಪ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-01-06
No
ಪ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-01-06
No
ಪ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2022-02-03
ಪ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಪ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2022-02-03
ಪ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಪ್ರಣತಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-02-25
Love you
ಪು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-04-20
Gandu maguvina hesaru
ಪು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-04-26
ಸರಿ
ಪ್ರ (101 ವರ್ಷಗಳು) 2022-05-05
ಸುಂದರ ಹೆಸರು
ಪ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಲಗ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-11-06
ಪಾ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ನಕ್ಷತ್ರ ಲಗ್ನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ
ಪ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು 2022-11-09
ಹಜ್
ಪ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-11-09
ಹಜ್

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ