ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ನ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:ಸ್ತ್ರೀ
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ನೇ, ನಾಗರಾಜ, ನಂದನ್, ನಾಗೇಶ, ನಾರಾಯಣ ಟಿ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಆರ್, ನಿಂಗಪ್ಪ, ನವೀನ್
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ನ.ನಿ.ನೇ, ನೇತ್ರಾವತಿ, ನಿರೀಕ್ಷಾ, ನಿಂಗಮ್ಮ, ನೊ, ನವ್ಯಾ, ನಿa, ನೀಲಮ್ಮ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಕೆ, ನ, ಹನುಮಂತ, ಇದೆ, ಯುವ, ಯುವಿ, ಗೊಂಬೆ, ಕುರುಬರ, ನೂ, ಗಾಂಜಿ, ಯೂ, ಯ್, ಪರಿಗೇಡ್, Shivu, Kumar, K R
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, Jzdvykih, , ಕುಮಾರ, ಮಂಜು ನಾಯ್ಕ್, Harish
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ನೈನಾ, ನಿಲಮ್ಮ, ರೇಖಾ, ದೀಪ, Mamatha
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - ಒಂದೇಲಿಂಗದ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ - ಸುಲಭ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು
ನ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ನ (5 ವರ್ಷಗಳು) 2017-11-29
ಇಲ್ಲ
ನ (4 ವರ್ಷಗಳು) 2018-11-20
ಿಲ್ಲ
ನ 2018-11-20
new names
ನಿರೀಕ್ಷಾ 2018-11-23
ಅಥ
ನಿರೀಕ್ಷಾ 2018-11-23
ಅಥ
ನ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-11
ಇಲ್ಲಾ
Vinod (26 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-12
ನೋ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ನಕ್ಷತ್ರ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-02-05
Hi
ನೋ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-18
ಹೆಸರು
ಸತೀಶ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-04-09
ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಿ ಅಥಾವ ನೀ ಇಂದ ಹೆಸರು ಬೇಕು
ನೆ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-13
ನೆ ಅಕ್ಷರ ದಲ್ಲಿನೆ ಬೇಕೂ
ನೇ 2020-05-23
ನೇ ಇಂದ ಬರುವ baby girl ಹೇಸರು
Inchara (17 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-10
ಯ ಯೋ ನೋ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ hesaru
ನಿಶಾಂತ್ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-30
ಶಾಂತಿ
ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ (29 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-24
ಏನು ಸಂದೇಶ ಕಲಿಸಬೇಕು ತಿಳಿಸಿ
ನ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-29
ನ ಅಕ್ಷರ ದಿಂದ
ಸಾಗರ್ (27 ವರ್ಷಗಳು) 2020-12-16
ನನಗೆ ಮಡಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ
ನೂತನ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-01-01
ಹೋಸ ವಷ೯ದಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ
ನಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-03-28
SMS 9980457201
ನ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-27
ಮಹೇಶ್
ನ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-09-16
ರಘುನಾಥ್ (42 ವರ್ಷಗಳು) 2021-09-22
Hai
ನಾ 2021-10-03
ನಾ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರು
ನ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2021-10-03
ನಾ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಬೇಕು
ಶ್ರೀ (31 ವರ್ಷಗಳು) 2021-12-15
Shridara
ನೀ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೇಮ್ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-01-05
ನೀ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೇಮ್
ನೂ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-03-12
ನೋ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುವ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು
ನ ನೀ ನು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-07-03
ಹೆಸರು
ನ (23 ವರ್ಷಗಳು) 2022-07-25
ಇಲ್ಲ
ನ (37 ವರ್ಷಗಳು) 2022-07-28
ಇಲ್ಲ
ನ ನಿ ನು ನೇ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-11-19
ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ ಬೇಕು
ನ ನಿ ನು ನೇ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2022-11-19
ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ ಬೇಕು

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ