ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಡ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:ಪುರುಷ
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಡೆ, ಡ ಎಂಬ, ಡಾ, ಡ ಡಿ, ಡು ಡ ಡಿ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಡಿ, ಡುಮ್ಮವ್ವ, ಡು, ಡಂಕಣಕ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲಾ, ನೋ, ಡ
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲಾ, Kantharaju K.c, ಹೌದು, ಚಿನ್ಮಯ್, ನೋ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲಾ, Kantharaju K.c, ನೋ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - 1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು
ಡ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಡ (5 ವರ್ಷಗಳು) 2016-07-14
ಇಲ್ಲಾ
ಡಿ (5 ವರ್ಷಗಳು) 2016-08-05
ಡಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು
ಡಿ (5 ವರ್ಷಗಳು) 2016-08-05
ಡಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು
ಡಿ (5 ವರ್ಷಗಳು) 2016-08-05
ಡಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು
ಡಿ (5 ವರ್ಷಗಳು) 2016-08-05
ಡಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಸರುಗಳು
ಡ (5 ವರ್ಷಗಳು) 2016-08-11
ಇಲ್ಲಾ
ಡಿ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-04
ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ
ಡಿ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-21
ಡಿ ಡು ಡೆ ಡೊ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರುಗಳು ತಿಳಿಸಿ
ಡಿಂಪನ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-12-25
ಡಿಂಪನ ಪವರ್
ಡ ಡು ಡೆ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-11
Plese send cute name
ಹಾ ಡಿ ಡ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-19
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ
D (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-01-28
Karnataka
ಡೋ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-17
Which name
ಡ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-04-11
Not
ಡ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-15
Yes
ಡ 2020-06-01
ರಾಹುಲ್
ಡು (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-26
ಡು
ಡಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-06-27
ಡಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-07
ಡಿ ಡೊ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಡೊ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-13
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಡೊ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-13
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಡೆ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-22
ಗಂಡು ಮಗು
(1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-24
ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
ಡಿ ಡೂ ಡೆ ಡೊ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-30
ಡಿ ಡೂ ಡೆ ಡೊ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಡ 2020-10-13
ಹೆಸರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ ಲ
ಡ (27 ವರ್ಷಗಳು) 2020-10-18
No
ಡ ಡಿ ಡು ಡೆ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-10-22
ಹೆಸರು
ಡಿ 2020-10-29
I'm just waiting
ಡಿ 2020-10-29
I'm just waiting
ಡ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-10
ಇಲ್ಲ
ಡ ಈ ಉ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-02-27
ಈ ಉ ಡ ಡೇ ಡೂ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿ
ಡ ಈ ಉ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-02-27
ಈ ಉ ಡ ಡೇ ಡೂ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿ
ಡಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-04-08
ಹಿಂದೂ ಹೆಸರು,
ತಂದೆ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲ,
ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಕವಿತ
ಶಿ (32 ವರ್ಷಗಳು) 2021-05-26
ಶಿವರಾಜ
ಡಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-06-19
ಡಿ ಡು ಡೆ ಡೊ
ಡಿ. (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-08-23
ಡಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು 8ನೇ ತಾರೀಖು ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳು
ಹು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-09-10
ವೆರಿ
ಸುಚಿತ್ರ ಸಂಜೀವ 2021-11-05
ಸತ್ಕರ್ಮವಿರ ದ ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾ ಗವು

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ