ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:ಸ್ತ್ರೀ
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಗೋವಿಂದ, ಗ ಗೋ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಗಂಗಾಧರ, ಗೂ, ಗಿರೀಶ, ಗಣೇಶ, ಗೋಪಾಲ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಗೀತಾ, ಗಾ, ಗೌತಮಿ, ಗಿರಿಜ, ಗಾಯಿತ್ರಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್, ಗೀ, ಗಗುಗೆ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, -, ಇಲ್ಲಾ, ರವಿ, ಕರಿಯ, ಗ, ಶಿವ, ಕುಮಾರ್, ಮೇಟಿ, ರಾಜು
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಅಶೋಕ, ಪ್ರಕಾಶ, ಹೌದು, ಮಣಿಕಂಠ, ಮನ್ವಿತ್, ರತನರಡ್ಡಿ ಮೇಟಿ, ಪುನೀತ್, ಇಲ್ಲಾ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, , ಪುಷ್ಪ ಲತಾ, ಆಶಾ ಲತಾ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಪ್ರೇಮ, Himasir, ಇಲ್ಲಾ, ಸಂಪತ್ತುಕುಮಾರಿ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - 1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಧಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು
ಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಗ (16 ವರ್ಷಗಳು) 2016-05-19
No
ಗ 2017-08-29
ಇಲ್ಲಾ
ಗೆ (103 ವರ್ಷಗಳು) 2018-11-16
ಗೆಅಕ್ಷರದಲ್ ಲಿ ಕಳುಸಿ
ಗಗನ್ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2018-12-21
ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳಯದನ್ನೆ ಬಯಸಲಿ
ಗೌರಿ ಮ ಗೋಗೇರಿ (4 ವರ್ಷಗಳು) 2019-01-16
ಗೌರಿ ಮ ಗೋಗೇರಿ 25 8 2017
ಗ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-19
ಇಲ್ಲಾ
ಗ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-10-09
ಇಲ್ಲ
ಗೆ (44 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-02
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೆ ಅಕ್ಷರ ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ಗೋ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-15
ಗೋ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು
ಗ 2020-02-09
ಗ ಹೆಸರು
ಗ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-11
No
ಗ 2020-04-12
ಇಲ್ಲ
ಗಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-04-29
ಹೊಸ ಹೆಸರು
ಗಿ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-04-29
ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಗಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ
ರುತ್ವಿಕ್ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-17
ಬದಲಿಗೆ
ಗೋಕಲ್ (101 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-06
ಗಂಡು‌ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಗ ದಿಂದ‌‌ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಸರನ್ನು‌ ತಿಳಿಸಿರಿ
ಗೋಕಲ್ (101 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-06
ಗಂಡು‌ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಗ ದಿಂದ‌‌ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಸರನ್ನು‌ ತಿಳಿಸಿರಿ
ಗ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-23
ಗ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-08-09
ಗ ಗು ಗೆ
ಗೆ 2020-08-16
ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
Vinay Kumar 2020-10-06
ಗೆ akshara dinda baro name thilisi( baby boy)
ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ 2020-10-21
ಗೆ
ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ 2020-10-21
ಗೆ
ಗ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-09
ಗ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-11-17
ಗಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರುವ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅದು ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಷ್ಣು ವಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂತಿರ ಬೇಕು
ಗ (41 ವರ್ಷಗಳು) 2020-12-22
ನೋ
ಗ 2021-03-15
ಗ ಗಿ ಗು ಗೆ
ಗಿ ಗಾ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2021-03-18
ಗೀ, ಗಾ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಗಾ 2021-03-31
ಗಾ ಗಿ ಗು ಗೂ
ಗಾ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-04-04
Nill
Gokul U (17 ವರ್ಷಗಳು) 2021-04-17
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಶಾಂತಿಪುರ
ಗ 2021-06-06
ಗು 2021-07-02
ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರು ಕಳಿಸಿ
ಗೆ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-07-31
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು ಗೆ ಅಕ್ಷರದಿಂದ
ಗೌ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-09-22
ಗೇ, ಗೌ, ಗೂ, ಗೊ
ಗೌ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-09-22
ಗೇ, ಗೌ, ಗೂ, ಗೊ
ಗೌ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-09-22
ಗೇ, ಗೌ, ಗೂ, ಗೊ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ hesaru
(0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-09-26
ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು
ಗಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-10-16
ಗಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬರವ ಹೆಣ್ಣ ಮಗುವಿನ ಹೊಸ ಹೆಸರು
ಗ (30 ವರ್ಷಗಳು) 2021-10-25
ದಿನೇಶ್ ಎಂಜೆ
ಗಿ ,ಗೀ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-07
ಗಿ, ಗೀ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ
ಗು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-13
9591493640
ಗೆ 2021-11-19
ಗೆ
ಗೆ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2021-11-19
ಗೆ

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ