ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

4 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 Gyanಬೆಳಕಿನ
2 Gyanಬೆಳಕಿನ
3 Gyanಬೆಳಕಿನ
4 Arun
5 Anil
6 Shya
7 Veer
8 Arun
9 Ramu
10 Ramu
11 Ravi
12 Alokಬೆಳಕಿನ
13 Shya
14 Anneಆಕರ್ಷಕ, ಕೋಪ
15 Alokಬೆಳಕಿನ
16 Arun
17 Venu
18 Anneಆಕರ್ಷಕ, ಕೋಪ
19 Ramu
20 Anil
21 Venu
22 Shya
23 Ravi
24 Anil
25 Alokಬೆಳಕಿನ
26 Hita
27 Ravi
28 Anneಆಕರ್ಷಕ, ಕೋಪ
29 Shri
30 Venu
31 Aryaಆಡ್ರಿಯಾ (ವೆನಿಸ್) ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮಂದ ಕಪ್ಪು,
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು


ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು
ಉದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು


Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ