ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
4 ಅಕ್ಷರಗಳ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 Devaraju
2 Gurumurthy
3 Anandkumar
4 Raghavendra
5 Vilaskirthan
6 Mohankumar
7 Ramachandra
8 Amaranath
9 Druvachandra
10 Aravinda
11 Subramani
12 Abhimanyu
13 Pulakeshi
14 Sriraj Shetty
15 Basavaraj
16 Mallikarjun
17 Badarinath
18 Madhusudhan
19 Yogeshmurthy
20 Madhusudan
21 Shiva Kumar
22 Manjunatha.m
23 Chowdareddy
24 Krishna Rathod
25 Yalagouda
26 Chandrashkhara
27 Srinivasa
28 Narayana S
29 Thippeswamy

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ