ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

3 ಅಕ್ಷರಗಳ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 Manjunath
2 Sudakar
3 Hemendra
4 Wellapam
5 Chetana
6 Yuvaraj
7 Nagesha
8 Selvaraj
9 Shivaraj
10 Balavanth
11 Indrian
12 Srinivas
13 Ningayya
14 Rajasab
15 Karthikeyan
16 Jnaneshwar
17 Renuka
18 Poshita
19 Chitrakantಡವ್
20 Rajshekar
21 Abhijayವಿಜಯಿಯಾಗಿ
22 Venkatesh
23 Yallappa
24 Rajendra
25 Aeary
26 Boraiah
27 Yekaveerರಾಜನ ಹೆಸರು
28 Janardan
29 Nataraj
30 Pieterರಾಕ್
31 Ambarish
32 Gururaj
33 Hananel
34 Shrinivas
35 Avinash
36 Ravindra
37 Nagaiah
38 Shrishaila
39 Manohar
40 Hanumanth
41 Shambhavi
42 Kusumit
43 Jaentienದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ
44 Santhosha
45 Vinobha
46 Ashoka
47 Ahia
48 Gurudeep
49 Kotresha
50 Chaitanya
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು

3 ಅಕ್ಷರಗಳ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 Savitha
2 Mangala
3 Hithyshi
4 Anitha
5 Bahulaನಕ್ಷತ್ರ
6 Poornima
7 Manjula
8 Sunita
9 Ananda
10 Abhigya
11 Shridevi
12 Sujatha
13 Anusha
14 Apeksha
15 Gaganpreet
16 Latika
17 Kirana
18 Archana
19 Jahnavi
20 Lochanaಬೆಳಕಿನ
21 Ashwini
22 Mamatha
23 Jayashree
24 Ashwini Gk
25 Inchara
26 Jayantaವಿಜಯಿಯಾಗಿ
27 Manasa
28 Spandana
29 Nidhisri
30 Darshana
31 Bharati
32 Harshiniಸಂತೋಷ
33 Komala
34 Sunila
35 Vandana
36 Sushmitha
37 Ganesa
38 Madilu
39 Dharaniಭೂಮಿಯ
40 Indira N
41 ,girija
42 Anila
43 Namrata
44 Sagara
45 Sphatika
46 Kavita
47 Renuka
48 Lahari.k.m
49 Parasnath
50 Rupali
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು


ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು
ಉದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ