ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
3 ಅಕ್ಷರಗಳ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 Manjunath
2 Sudakar
3 Hemendra
4 Wellapam
5 Chetana
6 Yuvaraj
7 Nagesha
8 Selvaraj
9 Shivaraj
10 Balavanth
11 Indrian
12 Srinivas
13 Ningayya
14 Rajasab
15 Karthikeyan
16 Jnaneshwar
17 Renuka
18 Poshita
19 Chitrakantಡವ್
20 Rajshekar
21 Abhijayವಿಜಯಿಯಾಗಿ
22 Venkatesh
23 Yallappa
24 Rajendra
25 Aeary
26 Boraiah
27 Yekaveerರಾಜನ ಹೆಸರು
28 Janardan
29 Nataraj
30 Pieterರಾಕ್
31 Ambarish
32 Gururaj
33 Hananel
34 Shrinivas
35 Avinash
36 Ravindra
37 Nagaiah
38 Shrishaila
39 Manohar
40 Hanumanth
41 Shambhavi
42 Kusumit
43 Jaentienದೇವರ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ
44 Santhosha
45 Vinobha
46 Ashoka
47 Ahia
48 Gurudeep
49 Kotresha
50 Chaitanya
51 Ramchandra
52 Kirana
53 Abhilash
54 Prasanna
55 Abhishek

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ