ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

12 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 ಪೂಜಾ
2 ಗೀತಾ
3 ದೀಪಾ
4 ಶಮಿತ
5 ಸವಿತ
6 ಟೀನಾ
7 ರೇಖಾ
8 ಓಹಿಲ
9 ಅಮೃತ
10 ಸರಿತ
11 ಸುಧಾ
12 ರಮ್ಯ
13 ಸಿರಿ
14 ವಿಜಯ
15 ಅನಿತ
16 ರಾಣಿ
17 ಘನ್ಯ
18 ರೇಖಾ
19 ಇಂಚರ
20 ಸುದಾ
21 ತನುಜ
22 ಅಮೃತ
23 ರಿಷಿ
24 ಸುಧಾ
25 ಗೀತಾ
26 ದೀಪು
27 ಚೇತನ
28 ಮಮತಾ
29 ಲೀಲಾ
30 ಸಿರಿ
31 ಟೀನಾ
32 ವರ್ಷ
33 ಓಹಿಲ
34 ಅನಿತ
35 ಸರಿತ
36 ಇಂಚರ
37 ವಿಜಯ
38 ಶೃತಿ
39 ರಾಣಿ
40 ರಿಷಿ
41 ಸುದಾ
42 ಮಮತಾ
43 ವರ್ಷ
44 ಭುವನ
45 ಮೋದನ
46 ಹರಿಶ
47 ಲೇಖನ
48 ಖುಷಿ
49 ಚಂದನ
50 Sushma Shree
51 ಶೃತಿ
52 ಗೌರಿ
53 ಧೃತಿ
54 ಸವಿತ
55 ರಮ್ಯ
56 ಭುವನ
57 ಭವ್ಯ
58 ಪೂಜಾ
59 ಶಮಿತ
60 ದೀಪಾ
61 ದೀಪು
62 ಧೃತಿ
63 ಮೋದನ
64 ಲೀಲಾ

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು
ಉದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ