ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 Ca
2 Da
3 Dan
4 Gyanಬೆಳಕಿನ
5 N
6 Na
7 Pierreರಾಕ್
8 Raj
9 Rikರಾಜ ಕಿಂಗ್
10 Sam
11 Shreyas
12 ಅರಸು
13
14 ಉಮೇಶ
15
16
17 ಕುಶ್
18
19 ಗಣೇಶ
20 ಗೂ
21
22 ಚೇತನ
23
24
25 ಡೆ
26
27
28 ದಕ್ಷ
29 ಪು
30
31 ಮಂಜು
32 ಮಧು
33 ಮಹಾ
34 ಮಹೇಶ
35 ರಘು
36 ರಮೇಶ
37 ರಾಜು
38 ಲಿ
39 ವಿ
40
41 ಶಿವ
42 ಸತೀಶ
43 ಹರೀಶ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು

1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 Bhaನಕ್ಷತ್ರ
2 Na
3 Shreyas
4
5 ಇಂಚರ
6 ಉಷಾ
7 ಕಮಲ
8 ಕು
9
10 ಗಾ
11 ಗೀತಾ
12
13 ಚಿ
14
15 ದೀಪಾ
16 ದೀಪು
17 ದೇ
18 ಧೃತಿ
19
20 ನಿa
21 ನೊ
22
23 ಪೂಜಾ
24
25 ಬಿ
26 ಮಮತ
27 ಮೋ
28
29
30 ರಾ
31 ರಿಷಿ
32 ರು
33 ರೆ
34
35 ಲೀಲಾ
36 ವಿಜಯ
37 ಶೋಭ
38
39
40 ಸವಿತ
41 ಸಿರಿ
42 ಸೂ
43
44 ಹಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು


ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ