ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1 Pierreರಾಕ್
2
3 ಡೆ
4
5
6 ಲಿ
7
8 ಸತೀಶ
9
10 ಮಧು
11 Shreyas
12
13 Na
14
15 Dan
16 Da
17
18 ಉಮೇಶ
19 ಮಂಜು
20
21 ಅರಸು
22 ರಾಜು
23 ಗೂ
24 ವಿ
25 ಹರೀಶ
26 ಮಹಾ
27 ದಕ್ಷ
28 ರಮೇಶ
29 Rikರಾಜ ಕಿಂಗ್
30
31 ಕುಶ್
32 ಚೇತನ
33 ಶಿವ
34 Gyanಬೆಳಕಿನ
35 ಪು
36 Sam
37 ಮಹೇಶ
38 Ca
39
40 N
41 ರಘು
42 ಗಣೇಶ
43 Raj
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು

1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1
2
3
4
5 ಮೋ
6
7 ದೇ
8 ಕು
9 ಹಿ
10
11 ಚಿ
12 ಸೂ
13 ಶೋಭ
14 ಪೂಜಾ
15
16 ರಾ
17 ಗೀತಾ
18
19 ಬಿ
20 ಇಂಚರ
21
22 ಕಮಲ
23 ದೀಪಾ
24 ಸಿರಿ
25 ನೊ
26 ರಿಷಿ
27 ರು
28
29 ಗಾ
30 ಮಮತ
31 Shreyas
32 ಲೀಲಾ
33
34 ಧೃತಿ
35 ರೆ
36 Na
37 ವಿಜಯ
38
39 ನಿa
40 ಉಷಾ
41
42 Bhaನಕ್ಷತ್ರ
43 ಸವಿತ
44 ದೀಪು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು


ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು
ಉದ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ