ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು

#ಹೆಸರು ಅರ್ಥ
1
2
3
4
5 ಮೋ
6
7 ದೇ
8 ಕು
9 ಹಿ
10
11 ಚಿ
12 ಸೂ
13 ಶೋಭ
14 ಪೂಜಾ
15
16 ರಾ
17 ಗೀತಾ
18
19 ಬಿ
20 ಇಂಚರ
21
22 ಕಮಲ
23 ದೀಪಾ
24 ಸಿರಿ
25 ನೊ
26 ರಿಷಿ
27 ರು
28
29 ಗಾ
30 ಮಮತ
31 Shreyas
32 ಲೀಲಾ
33
34 ಧೃತಿ
35 ರೆ
36 Na
37 ವಿಜಯ
38
39 ನಿa
40 ಉಷಾ
41
42 Bhaನಕ್ಷತ್ರ
43 ಸವಿತ
44 ದೀಪು

ಹೆಸರು ವರ್ಗಗಳು

Browse names by letterನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ
* ಐಚ್ಛಿಕ