ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು


8-12ಲೇಖನಾ
8-12ಕಮಲ
8-12Na
7-12Honnesht
7-12ಬಿ
7-12Advik
6-12Manju
6-12ನೊ
5-12ಮನ್ವಿತ್ಭಾರತೀಯ
5-12
2-12Manjunath
2-12Shivarajakumar HNO
2-12
2-12ರವಿಕುಮಾರ್.ಎ
1-12ಮನ್ವಿತ್ಇ ಲ್ಲ
1-12ವಿರಾಜ್ಇಲ್ಲಾ
30-11ಶಿವಇಲ್ಲ
28-11ಕಾಂತರಾಜುಹುಚ್ಚ
26-11ಜೀವಿತಾಇಲ್ಲಾ
26-11ಶಿಲ್ಪ ಎಸ್ಇಲ್ಲ
24-11Na
24-11ಸಾವಿತ್ರಿನಾನು ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇಯ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೋಳ್ಳುವವಳ್ ಳು ಅಂತಾ ಜನ ಹೆಳುತ್ತಾರೆ
24-11
23-11ಮಮತ
20-11ಶಿಲ್ಪ
19-11Vaibhav
19-11Anand
18-11ಮಂಜು
18-11ಶೋಭಇಲ್ಲ
18-11Varalakshmii am not like my name
18-11Manjunathಇ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
18-11ಶಮಿತಇಲ್ಲ
18-11ನಂದನ್
18-11ಚೇತನ್ಇಲ್ಲ
17-11
16-11Lakshith
15-11ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಇಲ್ಲ
15-11ಮನೋಹರ್ಒಕ
15-11ನಿಂಗಪ್ಪ
14-11ಗೂ
13-11Lಯಿಂದ ಬರುವ ಻ಕ್ಷರಗಳುWife name
13-11ಲ ಯಿಂದ ಬರುವ ಻ಕ್ಷರಗಳು
12-11ಟೀನಾ
11-11Manjunath
11-11Preksha
11-11Preksha
11-11Preksha
8-11Ha
8-11ಗೀತಾಇಲ್ಲ
8-11
3-11ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ಇಲ್ಲ
3-11ಇಲ್ಲಾ
2-11ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೵ನ
2-11ಶಿಶಿರಶಿಶರ
2-11Latika
2-11ಗೂ
1-11ಡ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
1-11ಡ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
29-10Narashimha Murthy11/08/2015 ಮಂಗಳ ವಾರ ಮದ್ಯಾನ 1 ಗಂಟೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು
29-10Narashimha Murthy11/08/2015 ಮಂಗಳ ವಾರ ಮದ್ಯಾನ 1 ಗಂಟೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು
29-10ಲ ಯಿಂದ ಬರುವ ಻ಕ್ಷರಗಳುನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ "ಲ" ಻ಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ನವಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ತೊರಿಸಿ
29-10ಬಾಲರಾಜ್ಇಲ್ಲ
28-10ರಮೇಶ
28-10Va
27-10ಮಮತಇಲ್ಲ
27-10ಮಂಜು
27-10ಡೆ
26-10ಲಿ
25-10ಪ್ರಕಾಶ ವಿ
24-10ಪಾರ್ವತಿ
24-10ರಮೇಶ
22-10ಸೂ
22-10ದಕ್ಷ.
22-10ದಕ್ಷ.
22-10Ashish
22-10ಭಾಸ್ಕರ್ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಂಬುದು ಸೂಯ‍‍ ನ ಹೆಸರು. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯವರಿಗ ೆ ಅಷ್ಟೋಂದು ಇಷ್ಟವಾಗುವು ದಿಲ್ಲ.
22-10ಭಾಸ್ಕರ್
21-10Shanthala
21-10Sujata
20-10ಇದೆ
18-10ಪ್ರೆಕ್ಷಯಶಸ್ಸು
18-10ಪ್ರೆಕ್ಷಯಶಸ್ಸು
18-10Ramu
18-10ಘನಶ್ರೀಇಲ್ಲ
18-10ಸೂ
17-10ರೆ
17-10Savithaಎಸ್
16-10ಬಾಳಯ್ಯಾಇದು ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷರ ಹೆಸರು
15-10ನಿa
15-10Na
14-10Naನ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು
14-10ಸಂಜೀವ
14-10ಡೆಡಿ ಡೆ ಡೂ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು ಬೆಕು
14-10ರಾಮಸ್ವಾಮಿ
14-10ಚಿದಾನಂದ
13-10ಶಿಲ್ಪಾ
10-10ಲೀಲಾ
9-10Akash
9-10ಲ ಯಿಂದ ಬರುವ ಻ಕ್ಷರಗಳು
8-10ಲ ಯಿಂದ ಬರುವ ಻ಕ್ಷರಗಳುತ ಯಿಂದ ಬರುವ ಹೆಸರು

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ!


ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳು